Solution Manual for Optics – Frank Pedrotti , Leno Pedrotti

حل المسائل کتاب اپتیک پدروتی – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Optics – 3rd Edition

نویسنده(گان):  Frank Pedrotti , Leno Pedrotti

این کتاب دارای ۲ حل المسائل می باشد، یکی به صورت کامل (شامل همه مسائل ۲۸ فصل می باشد و برای ویرایش سوم می باشد) و دیگری به صورت گردآوری شده می باشد.

توضیحات حل المسائل گردآوری شده : با سعی و تلاش فراوان حل المسائلی برای اپتیک پدروتی گردآوری شده است. این فایل گردآوری شده است و همه مسائل را شامل نمی شود. برخی از مسائل دارای پاسخ کوتاه هستند و بقیه (اکثرشان) دارای پاسخ تشریحی هستند.

  1. مسائل فصل ۲ به صورت کامل دارای جواب هستند(درون پوشه ۱ ).
  2. برای فصل های ۱،۴،۵،۱۰ فایل گزیده نکات همراه با حل گزیده مسائل قرارداده شده است(پوشه ۲).
  3. در پوشه ای جداگانه برخی تمرینات زیر دارای جواب کوتاه وبرخی دارای جواب تشریحی هستند که شماره مسائل در ادامه آورده شده است(پوشه ۳).

مسائل دارای جواب کوتاه :

۱-۳ , ۱-۷ , ۱-۹ , ۱-۱۱ , ۱-۱۴ , ۲-۳۶ , ۳-۲ , ۳-۷ , ۳-۹ , ۳-۱۷ , ۵-۴ , ۵-۷ , ۵-۸ , ۵-۱۲ , ۵-۱۴ , ۶-۲ , ۶-۱۶ , ۹-۱ , ۹-۲ , ۹-۴ , ۱۸-۱ , ۱۸-۱۲ , ۲۶-۷ (a) , 26-7 (b) , 26-7 (c)

مسائل دارای جواب تشریحی : 

۱-۱ ,  ۲-۸ ,  ۲-۹ ,  ۲-۱۰ ,  ۲-۱۶ ,  ۲-۱۹ ,  ۲-۳۱ ,  ۲-۳۲ ,  ۳-۴ ,  ۳-۱۰ ,  ۳-۲۲ ,  ۳-۲۳ ,  ۳-۲۴ ,  ۳-۲۵ ,  ۳-۲۷ ,  ۳-۲۹ ,  ۴-۵ ,  ۴-۱۵ ,  ۴-۱۶ ,  ۶-۱ ,  ۷-۳ ,  ۷-۴ ,  ۷-۷ ,  ۷-۹ ,  ۷-۱۱ ,  ۷-۱۳ ,  ۷-۱۶ ,  ۷-۱۹ ,  ۸-۱ ,  ۸-۴ ,  ۸-۶ ,  ۸-۸ ,  ۸-۱۰ ,  ۸-۱۴ ,  ۸-۱۹ ,  ۸-۲۱ ,  ۹-۹ ,  ۹-۱۰ ,  ۹-۱۶ ,  ۹-۱۸ ,  ۱۰-۹ ,  ۱۰-۱۱ ,  ۱۰-۱۵ ,  ۱۰-۱۷ ,  ۱۰-۱۸ ,  ۱۰-۲۷ ,  ۱۱-۴ ,  ۱۱-۵ ,  ۱۱-۹ ,  ۱۱-۱۰ ,  ۱۱-۱۱ ,  ۱۱-۲۲ ,  ۱۲-۳ ,  ۱۲-۵ ,  ۱۲-۹ ,  ۱۲-۱۶ ,  ۱۴-۳ ,  ۱۴-۹ ,  ۱۴-۱۳ ,  ۱۴-۱۴ ,  ۱۴-۱۶ ,  ۱۵-۴ ,  ۱۵-۱۰ ,  ۱۵-۱۲ ,  ۱۵-۱۵ ,  ۱۵-۲۴ ,  ۱۸-۳ ,  ۱۸-۵ (parts a and b only) ,  ۱۸-۸ ,  ۱۸-۱۱ ,  ۱۸-۱۳,  ۱۹-۲ ,  ۱۹-۷ ,  ۱۹-۱۴ ,  ۲۲-۳ ,  ۲۲-۷ ,  ۲۲-۸ ,  ۲۲-۱۳ ,  ۲۲-۱۴ ,  ۲۲-۱۵ ,  ۲۳-۱۰ ,  ۲۶-۵ ,  ۲۶-۲۱ ,  ۲۶-۳۴ ,  ۲۷-۲ ,  ۲۷-۴ ,  ۲۷-۶ ,  ۲۷-۷ ,  ۲۷-۱۱ ,  ۲۷-۱۳ ,  ۲۷-۲۳ ,  ۲۷-۲۴

مشخصات حل المسائل کامل ویرایش سوم (شامل کل تمرینات ۲۸ فصل)

فرمت PDF
تعداد صفحات ۱۶۵
حجم فایل زیپ شده ۱٫۴ مگابایت

مشخصات حل المسائل گردآوری شده

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده ۱۴ مگابایت

***

Click on following link in order to pay with Credit Cards or Cryptocurrencies

[othersitelink]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.