حل المسائل زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – داریوش نیک مهر