حل المسائل کنترل تولید و موجودی های ۱ حاج شیر محمدی