Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely