Solution Manual for Derivatives – Rangarajan Sundaram, Sanjiv Das