Solution Manual for Fourier Analysis – Elias Stein, Rami Shakarchi