The Exergy Method of Thermal Plant Analysis – Kotas